Centrum vývoja textilnej inteligencie a antimikrobiálnych technológií – Oznámenie o realizácii projektu

Centrum vývoja textilnej inteligencie a antimikrobiálnych technológií – Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu:        Centrum vývoja textilnej inteligencie a antimikrobiálnych technológií ITMS2014+:               313011AVF5 Operačný program:  Integrovaná Infraštruktúra Prioritná os:              9 Podpora výskumu, vývoja a inovácií Špecifický cieľ:         9.2 Zvýšenie účasti SR v