Centrum vývoja textilnej inteligencie a antimikrobiálnych technológií – Oznámenie o realizácii projektu

Centrum vývoja textilnej inteligencie a antimikrobiálnych technológií – Oznámenie o realizácii projektu

Centrum vývoja textilnej inteligencie a antimikrobiálnych technológií – Oznámenie o realizácii projektu

Prijímateľ:                   CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o.

Partner:                         Technická univerzita v Košiciach

Názov projektu:          Centrum vývoja textilnej inteligencie a antimikrobiálnych technológií

ITMS2014+:                 313011AVF5

Operačný program:  Integrovaná Infraštruktúra

Prioritná os:                9 Podpora výskumu, vývoja a inovácií

Špecifický cieľ:           9.2 Zvýšenie účasti SR v projektoch medzinárodnej spolupráce

Riadiaci orgán:            Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Výška NFP:                   1 244 100,05 €

Miesto realizácie:   

  1. CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o., Svit
  2. Technická univerzita v Košiciach, Košice

Stručný opis projektu: Výskum a vývoj v partnerstve s Technickou univerzitou v Košiciach s prepojením na s výskumnú inštitúciu VÚB a.s. (CZ) a technologické klastre Clutex (CZ ) a FK Textil (DE). Cieľmi projektu sú vybudovanie Centra textilnej inteligencie , vývoj antimikrobiálneho zariadenia na úpravu vzduchu aktívne likvidujúceho vírusy a ostatné mikróby v nasávanom vzduchu a výskum a overenie nových materiálov pre tzv. čisté izby (clean room), napr. podľa medzinárodnej normy ISO 14644. Cieľovou skupinou sú všetky štátne a súkromné organizácie zaoberajúce sa starostlivosťou o seniorov, ľudí ZŤP a iných osôb odkázaných na každodennú sociálnu pomoc, ktoré používaním toho zariadenia a odevov s antimikrobiálnou aktivitou značne eliminujú riziko nákazy. V rámci projektu budú realizované 3 aktivity:

  • Priemyselný výskum pre pokročilé zdravotnícke textílie, oblečenie a OOP (CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o.)
  • Priemyselný výskum pre pokročilé technické textílie pre antimikrobiálne zariadenie (CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o.)
  • Výskum a vývoj antimikrobiálneho zariadenia ( Technická univerzita v Košiciach)

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na  www.opii.gov.sk

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(http://www.fibrochem.sk/wp-content/uploads/2017/05/slide-3.jpg);background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 330px;}