V Ý Z V A

na predkladanie ponúk

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“)

 

1 NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:

CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o.

Štúrova 101, 059 21 Svit

IČO: 31736327

Identifikátor organizácie v ISZÚ:  10429

Subjekt podľa ZVO:  Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní konajúca ako verejný obstarávateľ podľa § 7 odsek 1 písm. d) ZoVO

1.1 ADRESA HLAVNEJ STRÁNKY VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA (URL): https://www.fibrochem.sk/

1.2 KOMUNIKÁCIA:

V tomto postupe zadávania zákazky bude verejný obstarávateľ pri komunikácii s uchádzačmi postupovať doplnkovou elektronickou formou, t. j.
e-mailom. Ponuka a doručované dokumenty v ponuke musia byť vyhotovené v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku. V prípade technickej dokumentácie v bode 3 pri použití iného ako slovenského jazyka musia byť použité zrozumiteľné opisy a pojmy obvyklé pre danú technickú oblasť a odvolania na technické normy obvyklé v danej oblasti.

1.3 KONTAKTNÁ OSOBA:

Ing. Michal Harabin

Tel. č.: +421 905 626 982

e-mail: harabin.m@fibrochem.sk

1.4 VYSVETĽOVANIE

Poskytovanie vysvetlení sa bude uskutočňovať doplnkovou elektronickou formou podľa bodov 1.2 a 1.3 tejto výzvy. Poskytovanie vysvetlení ohľadom opisu predmetu zákazky a technických náležitostí  sa bude uskutočňovať doplnkovou elektronickou formou podľa bodu 1.2. V prípade nejasností alebo potreby vysvetlenia údajov uvedených v tejto výzve v lehote na predloženie cenových návrhov (ponúk), môže záujemca požiadať kontaktnú osobu verejného obstarávateľa o ich vysvetlenie na kontaktnej adrese uvedenej v bode 1.3. tejto výzvy.

2 NÁZOV ZÁKAZKY

Sada keramických pracovných a nožových frikčných tvarovacích kotúčov

3 PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY: 10 173,03 € bez DPH

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku v prípade, že ponúknutá cena bude značne prevyšovať finančné prostriedky určené na financovanie predmetu zákazky.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku v prípade, že ponúkaný tovar sa nezhoduje s opisom zákazky. Túto zhodu uchádzač dokladuje priložením technickej dokumentácie tovaru.

4 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Keramické frikčné kotúče 38.30.6941.001.000 52-12-9 a 38.30.6941.035.000 49‑12‑9 alebo ekvivalentné.

Sada keramických kotúčov pre trojhriadeľové frikčné tvarovacie agregáty, dĺžiaco-tvarovacích strojov typu BARMAG AFK obsahujúca 650 pracovných kotúčov a 110 nožových kotúčov hrúbky 9 mm, s priemerom otvoru na hriadeľ 12 mm. Priemer pracovných kotúčov je 52mm, priemer  nožových kotúčov je 49 mm. Priemerná povrchová drsnosť pracovných kotúčov je Ra=0,85 ± 0,05 µm, povrch nožových kotúčov je leštený na priemernú drsnosť Ra=0,3 ± 0,05 µm.

5 DRUH ZÁKAZKY: Zákazka na dodanie tovaru

6 KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK:

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý predloží najnižšiu cenu bez DPH

Zhodu ponúkaného tovaru s opisom zákazky záujemca dokazuje doložením technických listov ponúkaných tovarov.

7 KÓD CPV:

44111300-4 – Keramické výrobky

60000000-8 – Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

8 VÝSLEDOK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Písomná objednávka. Objednávka nadobudne účinnosť po ukončení finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci finančnej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu prijímateľa s výškou finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za VO.

9 POŽADOVANÁ LEHOTA, RESP. TRVANIE OBJEDNÁVKY

12 mesiacov od doručenia písomnej objednávky

9.1 PLATOBNÉ PODMIENKY:

Bezhotovostným spôsobom na účet dodávateľa, 30 kalendárnych dní od doručenia faktúry.

10 MIESTO PLNENIA:

CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o.

Štúrova 101, 059 21 Svit

Slovenská republika

11 PODMIENKY FINANCOVANIA PREDMETU ZÁKAZKY:

Predmet zákazky bude financovaný pomocou Európskeho fondu regionálneho rozvoja za spolufinancovania vo výške minimálne 20% z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa. Platba za plnenie sa bude realizovať bezhotovostným platobným stykom poukázaním odmeny na účet úspešného uchádzača v súlade s bodom 9.1. Táto platba je podmienená úspešným plnením predmetu zákazky.

12 ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY:

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti.

13 PODMIENKY ÚČASTI:

13.1 podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní (t. j. uchádzač musí byť oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu a nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu) a nesmie u neho existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní (t.j. konflikt záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami)

13.2 Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 40 ods.6 písm. f) a § 23 ZoVO čestným vyhlásením podľa prílohy č. 2 tejto výzvy.

13.3 Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač čestným vyhlásením alebo písomnou zmluvou uzatvorenou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú a odbornú spôsobilosť. Z čestného vyhlásenia alebo písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa ods. 1 písm. g) uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.

13.4 Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti:

Požiadavky boli stanovené v súlade s platnou legislatívou.

14 LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK

do 04.02.2022 do 15:00 hod.

15 PREDKLADANIE PONÚK – NÁLEŽITOSTI PONUKY

Ponuku je možné doručiť len v elektronickej podobe na adresu harabin.m@fibrochem.sk

Do predmetu e- mailu treba uviesť „Suroviny pre výskumné aktivity projektu Centrum vývoja textilnej inteligencie a antimikrobiálnych technológií“.

Všetky dokumenty podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za dodávateľa budú skenované (scan) a doručené v lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedenú mailovú adresu

Ponuka musí obsahovať:

  • Záväznú cenovú ponuku podpísanú uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za dodávateľa
  • Technickú dokumentáciu tovaru dokladujúcu zhodu s opisom predmetu zákazky uvedenom bode 4 a prílohe č. 1 tejto výzvy.
  • Vyhlásenie uchádzača podpísané oprávnenou osobou alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača podľa prílohy č. 2 tejto výzvy

16 MIESTO A SPÔSOB PREDKLADANIA PONÚK:

Ponuku, ktorá bude obsahovať náležitosti podľa bodu 15 výzvy, predloží uchádzač v lehote na predkladanie cenových ponúk podľa bodu 14 tejto výzvy doplnkovou elektronickou formou na kontaktnú adresu podľa bodu 1 tejto výzvy.

17 ĎALŠIE OSOBITNÉ INFORMÁCIE A PODMIENKY

17.1 Cenový návrh uchádzača doručený podľa bodu 16 tejto výzvy je podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača.

17.2 Čestné vyhlásenie uchádzača o neexistencii konfliktu záujmov podľa prílohy č. 2 k tejto výzve vo vzťahu k verejnému obstarávateľovi, k zainteresovanej osobe resp. ohlási všetky potenciálne konflikty záujmov, ktoré sú im známe.

17.3 Doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu alebo uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky: Verejný obstarávateľ overuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZoVO vo verejne dostupnej databáze orsr.sk, oversi.gov.sk alebo www.zrsr.sk, uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

17.4 V prípade uchádzačov pochádzajúcich z iného členského štátu ako Slovensko, uvedie uchádzač v e-maile podľa bodu 15 aj link (URL) na príslušný register, kde si obstarávateľ overí oprávnenie dodávať tovar, poskytovať službu alebo uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky

18 PRÍLOHY

Príloha č.1 Opis predmetu zákazky Sada keramických pracovných a nožových frikčných tvarovacích kotúčov

Príloha č.2 Vyhlásenie uchádzača (príloha VnPP)