WHAT ARE COOKIES

Our website uses cookies in order to improve the services for our customers. Cookies files are small text files which are stored in your computer or a mobile device /tablet, phone/ by the visited website. During the next visit of the same web locality, you can use the same preselections. Cookies contain personally identifiable information, sucha s your name or email address – only if you gave these information to the web locality.

Cookies can make the use of the website easier. We do not use these files in order to collect personal data, nor do we give them to third parties. Every user using our website agrees with the use and storage of cookies into their browser,  You are informed about this fact when visiting the website and by browsing this website, you show your consent.  If the user does not agree with the use of cookies, he should not visit our website or should actively delete or block the cookie files. If you refuse to use cookies, you can still visit our website, but some of the functions might work improperly.

Cookie files can be temporary or permanent. Temporary cookie files are deleted after cosing the web browser window. Permanent cookie files  are stored in your computer also after closing the web browser. These cookies can be read only by the server which created them.

 • Except for the abovementioned functions, cookies significantly influence the functionality of the internet website.
 • They are helpful when searching for the webages and functions used by you most often which helps us to prepare our offers to you so they best meet your requests.
 • They help us find out which advertisements you look at most often so you are not shown the same advertisement when browsing the site or offered goods into whic you are not interested.

DIVISION OF COOKIES ACCORDING TO THEIR FUNCTIONS

 • conversion – they help to measure and evaluate conversions of various selling channels
 • tracking  –   in combination with converse cookies they analyse the performance of various selling channels
 • remarketing – they serve for personalisation of ads
 • analytical–  they help to increase the comfort of the user by finding out how he ses the web
 • essential – they are important for the main web functionality

 

HOW TO REFUSE THE USE OF COOKIES

The use of cookies can be set by your internet browser, Most of browsers automatically accept cookies. I tis possible to refuse the cookies by your web browser or to set only the ise of some cookies.

HOW CAN YOU SET THE USE OF COOKIES IN YOUR BROWSER?

Open the settings of your browser (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari or Internet Explorer) and find there privacy settings and there cookies, Here you can see what kind of cookies you have in your device and you can manually or en bloc delete them. More detailed info can be found in the help section of these browsers.

 


 

ČO SÚ SÚBORY COOKIES

Naša webová stránka využíva súbory cookies z dôvodov zlepšenia poskytovania služieb našim zákazníkom. Súbory cookies sú  malé textové súbory, ktoré sú navštívenou webovou lokalitou uložené do vášho počítača alebo mobilného zariadenia / tabletu či telefónu/. Pri budúcej návšteve rovnakej webovej lokality Vám potom umožnia použiť rovnaké predvoľby. Súbory cookies obsahujú osobne identifikovateľné informácie, ako je vaše meno alebo e-mailová adresa – samozrejme len, ak ste tieto informácie predtým webovej lokalite poskytli.

Cookies vám môžu uľahčiť používanie stránky. Tieto súbory  nepoužívame na zhromažďovanie  osobných  údajov,  a ani ich neposkytujeme tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním tejto našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do svojho prehliadača. O tejto skutočnosti ste upozornený pri návšteve našej webovej stránky a svoj súhlas prejavujete ďalším prezeraním našej webovej stránky. Ak užívateľ nesúhlasí s používaním súborov cookies, našu webovú stránku nenavštevuje alebo súbory cookies aktívne vymažte alebo zablokujte. Ak dôjde k odmietnutiu používania cookies, našu stránku budete môcť naďalej navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.

Súbory cookies môžu byť  dočasné alebo  trvalé. Dočasné súbory cookies alebo súbory cookies relácie sú vymazané po zatvorení okna webového prehľadávača. Trvalé súbory cookie zostávajú uložené v počítači aj po zatvorení okna webového prehľadávača. Tieto súbory cookies potom môže čítať iba server, ktorý ich vytvoril.

 • Okrem vyššie spomínaných funkcií súbory cookies výrazne ovplyvňujú   funkčnosť  našej internetovej  stránky
 • sú nápomocné pri zisťovaní Vami najčastejšie používaných stránok a funkcií,  na základe čoho vieme  čo najlepšie prispôsobiť našu ponuku Vašim požiadavkám
 • pomáhajú nám zistiť, ktoré reklamy si najčastejšie prehliadate, aby sa Vám  pri pozeraní stránok nezobrazovala stále tá istá reklama, prípadne aby sa Vám nezobrazovala reklama na tovar, o ktorý nemáte záujem

DELENIE COOKIES Z HĽADISKA FUNKCIE, KTORÚ JEDNOTLIVÉ COOKIES PLNIA

 • konverzné – umožňujú merať a vyhodnocovať  konverzie /výkon/  rôznych predajných kanálov
 • trackingové (sledovacie) –   v kombinácii s konverznými  analyzujú výkon rôznych predajných kanálov
 • remarketingové – slúžia  na personalizáciu obsahu reklám a ich správne zacielenie
 • analytické –  pomáhajú zvýšiť užívateľské pohodlie nášho webu tým, že pochopíme, ako ho užívatelia používajú
 • esenciálne – sú dôležité pre základnú funkčnosť webu

AKO ODMIETNUŤ POUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIES

Používanie súborov cookies je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení. Súbory cookie je možné pomocou Vášho webového prehliadača odmietnuť alebo nastaviť používanie len niektorých súborov cookie.

AKO SI MÔŽETE UPRAVIŤ COOKIES VO SVOJOM PREHLIADAČI?

Otvorte si nastavenia svojho prehliadača (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari či Internet Explorer) a nájdite v nich lištu s nastaveniami súkromia a v nej súbory cookies. Tu si viete prezrieť, aké súbory cookies vo svojom zariadení máte, môžete ich manuálne alebo hromadne vymazať. Podrobnejšie inštrukcie nájdete v nápovede každého z týchto prehliadačov.